espacio
Escola i empresa

Informació econòmica

Tal i com estableix el RD 635/2014 de 25 de juliol, modificat per RD 1040/2017 de 22 de desembre, es desenvolupa la metodologia de càlcul del periode mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l'EHIB fa pública la informació prevista.
El periode mitjà de pagament del mes de gener de 2019, en dies, ha estat el següent:

Entitat
Ratio d'operacions pagades *
Ratio d'operacions pendents de pagament
Periode mitjà de pagament mensual
Escola d'Hoteleria de les Illes Balears Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
12,08
10,00
12,06

(*) Quan la dada es reflexa entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació al periode màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l'esmentat periode màxim.

Universitat de les Illes Balears | Govern de les Illes Balears
Contactar amb ehib Aviso LegalPrivacitat ⋅ Escola d'Hoteleria de les Illes Balears ⋅ Edifici Arxiduc Lluís Salvador ⋅ Ctra. Valldemossa, km 7,5 ⋅ 07122 Palma de Mallorca
Tel.: 00(+34) 971 172 626 / 00(+34) 971 172 608 ⋅ escola.hoteleria@uib.es