espacio
Contacta amb nosaltres

 

Política de privacitat, condicions d'ús y LOPD

Condicions generals d'ús 

Mitjançant l'acceptació d’aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

 

Responsabilitat pel procés i ús dels continguts en Internet 

L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l'Usuari pugui accedir a través de la pàgina web. L'Usuari accepta expressament deixar exempta a L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears de qualsevol responsabilitat relacionada amb la pàgina web. 

 

L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, mals o accions que poguessin derivar-se de l'accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió. 

 

L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d'altre Usuari de la pàgina web, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

 

Aquesta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades en els paràgrafs anteriors no afectaran ni perjudicaran els drets imperatius que li assisteixin segons el lloc de la seva residència. 

 

Responsabilitat per l'ús d'enllaços a través de la pàgina web

L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals l'Usuari accedeixi per mitjà d'un enllaç ("link") inclòs en la pàgina web.

 

L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears no serà responsable dels mals causats a l'Usuari per la consulta o ús dels continguts o serveis oferts per una pàgina web l'accés de la qual s'hagi produït per mitjà d'un enllaç inclòs en la pàgina web.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat 

L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears no serà responsable de cap mal que es generi a l'Usuari en cas d'impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents Condicions Generals d'Ús deguda a supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a l’Escola.

 

Tampoc l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears serà responsable de l'inadequat funcionament de la pàgina web si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l'Usuari o a la seva insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder fer ús del servei.

 

Durada i terminació 

L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, unilateralment podrà deixar de prestar els serveis oferts per mitjà de la pàgina web, bastant per a això la mera comunicació a l'Usuari, en els següents supòsits: utilització de forma poc ètica, ofensiva o incorrecta i, en general, en el cas que l'Usuari incompleixi qualsevol de les obligacions assumides en virtut de les presents condicions d'Ús.

 

Resolt el servei, l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears mantindrà durant quinze dies naturals la informació emmagatzemada per o per a l'Usuari en el seu servidor, transcorreguts els quals es procedirà a l'esborrat dels mateixos sense que per aquest fet pugui exigir-se-li responsabilitat alguna.

 

Llei aplicable i jurisdicció 

Serà d'aplicació a les presents Condicions la legislació espanyola. En cas de controvèrsia sobre la interpretació o execució de les mateixes l'Usuari podrà dirigir-se, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes derivats o relacionats amb el servei i amb renúncia als Jutjats i Tribunals pertinents.

 

Propietat intel·lectual i drets d'autor

El codi font, els dissenys gràfics, tota la informació i continguts de la pàgina web ehib.es estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i no poden ser utilitzats sense la seva autorització escrita.

 

L'Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquesta pàgina web per al seu ús personal i privat, sempre que respecti tots els drets de propietat intel·lectual, propietat industrial i altres drets de propietat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva reproducció o qualsevol altre tipus d'utilització.

 

Informació LSSI

Aquestes dades es consideren de caràcter personal i, complint amb els requeriments de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears informa que totes les dades recollides, que segons la llei esmentada es consideren de caràcter personal, són a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és la mateixa Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. El tractament d'aquesta informació és confidencial i només es fa per a finalitats pròpies de l’Escola.

 

D'acord amb la legalitat vigent, el fitxer automatitzat està inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. En qualsevol moment es pot exercir el dret d'accés, rectificació, oposició o cancel•lació de les seves dades personals enviant la sol•licitud pertinent a l'adreça següent: Gerència de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, Cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

Universitat de les Illes Balears | Govern de les Illes Balears
Contactar amb ehibPrivacitat ⋅ Escola d'Hoteleria de les Illes Balears ⋅ Edifici Arxiduc Lluís Salvador ⋅ Ctra. Valldemossa, km 7,5 ⋅ 07122 Palma de Mallorca
Tel.: 00(+34) 971 172 626 / 00(+34) 971 172 608 ⋅ escola.hoteleria@uib.es
>